To be-լինել | բայը խոնարհված ներկա ժամանակում

I am-ես եմ

You are-դու ես

He is-նա է

She is-նա է

It is-նա է

We are-մենք ենք

You are-դուք եք

They are-նրանք են

Am I?-ե՞ս եմ

Are you?-դու՞ ես

Is he?-նա՞ է

Is she?-նա՞ է

Is it?-նա՞ է

Are we?-մե՞նք ենք

Are you?-դու՞ք եք

Are they?-նրա՞նք են

I am not-ես չեմ

You are not-դու չես

He is not-նա չէ

She is not-նա չէ

It is not-նա չէ

We are not-մենք չենք

You are not-դուք չեք

They are not-նրանք չեն

To be-լինել | բայը խոնարհված անցյալ ժամանակում
I am-ես եմ
You are-դու ես
He is-նա է
She is-նա է
It is-նա է
We are-մենք ենք
You are-դուք եք
They are-նրանք են
Am I?-ես եմ?
Are you?-դու ես?
Is he?-նա է?
Is she?-նա է?
Is it?-նա է?
Are we?-մենք ենք?
Are you?-դուք եք?
Are they?-նրանք են?
I am not-ես չեմ
You are not-դու չես
He is not-նա չէ
She is not-նա չէ
It is not-նա չէ
We are not-մենք չենք
You are not-դուք չեք
They are not-նրանք չեն
I was-ես էի
You were-դու էիր
He was-նա էր
She was-նա էր
It was-նա էր
We were-մենք էինք
You were-դուք էիք
They were-նրանք էին
Was I?-ես էի?
Were you?-դու էիր?
Was he?-նա էր?
Was she?-նա էր?
Was it?-նա էր?
Were we?-մենք էինք?
Were you?-դուք էիք?
Were they?-նրանք էին?
I was not-ես չէի
You were not-դու չէիր
He was not-նա չէր
She was not-նա չէր
It was not-նա չէր
We were not-մենք չէինք
You were not-դուք չէիք
They were not-նրանք չէին

To be-լինել | բայը խոնարհված ապառնի ժամանակում
I shall be-ես կլինեմ
You will be-դու կլինես
He will be-նա կլինի
She will be-նա կլինի
It will be-նա կլինի
We shall be-մենք կլինենք
You will be-դուք կլինեք
They will be-նրանք կլինեն
Shall I be?-ես կլինեմ ?
Will you be?-
Will he be?-
Will she be?-
Will it be?-
Shall we be?-
Will you be?-
Will they be?-
I shall not be-ես չեմ լինի
You will not be-
He will not be-
She will not be-
It will not be-
We shall not be-
You will not be-
They will not be-

To be-լինել | բայը խոնարհված ապառնի անցյալում
I should be-ես կլինեի
You would be-դու կլինեիր
He would be-նա կլիներ
She would be-նա կլիներ
It would be-նա կլիներ
We should be-մենք կլինեինք
You would be-դուք կլինեիք
They would be-նրանք կլինեին
Should I be?-ես կլինեի ?
Would you be?-
Would he be?-
Would she be?-
Would it be?-
Should we be?-
Would you be?-
Would they be?-
I should not be-ես չէի լինի
You would not be-
He would not be-
She would not be-
It would not be-
We should not be-
You would not be-
They would not be-

Դիտեք նաև:

Powered by Facebook Comments

www.qezhamar.com - Ամեն ինչ քեզ համար
Կարդացել են՝ 4081 անգամ:

Մեր փոստատարի միջոցով ստացեք նոր նյութերը Ձեր էլ-հասցեին: