What’s your favourite city? I would have said Prague actually, but I’ve recently been to Stockholm a couple of times and I loved it. Stockholm is fantastic. It’s built on 14 islands, lots of water, which I love, lots of interesting museums, Stockholm’s lovely. Which city would you most like to visit? I went to Cape Town earlier on this year and we were only there for five days and […]

Համակարգիչն հիմնականում ուշ է անջատվում Windows 7 օպերացիոն համակարգում,քանի որ այն ավելի շատ ժամանակ է խլում ծրագրերը փակելու և համակարգիչը անջատելու համար: Սակայն այս խնդիրը ունի իր լուծումը. 1. Բացում ենք ծրագիրը «regedit»-ով աշխատելու համար՝ դրա համար սեղմում ենք WIN+R, այնուհետև որոնման դաշտում գրում ենք regedit և սեղմում OK. 2. Բացում ենք HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control թղթապանակները: Մեզ անհրաժեշտ է WaitToKillServiceTimeout բանալին. 3. Բանալու նշանակությունը ավտոմատ դրված է 12000 միլիվայրկյան` այսինքն […]

What are the most popular sights? The most popular sights that get people really excited are Parliament Square, where we have the new Nelson Mandela statue, and that’s the first statue that I’m aware of that has been erected while someone was still alive, and that’s very exciting. Additionally we have a number of heroes in our country and Trafalgar Square with all the fountains and Nelson and Nelson’s Column, […]

John Bigos is the managing director of London Duck Tours Limited. This company uses Ducks, renovated World War II amphibious vehicles, which can travel on land and water. What makes a Duck tour better than a normal sightseeing tour? What makes Duck tours more interesting in terms of the tour as opposed to other tours is the ability to be able to go on the land and the river in […]

Have you ever been to a music festival? Yes, Isle of Wight in the 70s. What was it like? There were just thousands and thousands of people just chilling out doing whatever you wanted to do. And it was just great fun – there was music, dancing, a great memory actually. Have you ever been to a music festival? Yes. Which ones? We have a rock festival back home in […]

Is there any role you’ve particularly enjoyed?There’s a few roles that I’ve played or oftentimes when you do something it’s the whole experience of a job, not necessarily just the part you have in it. Earlier this year, I got to work for the Royal Shakespeare Company for the first time and we did Coriolanus, one of Shakespeare’s lesser performed plays in Stratford, in Washington in America, also in Newcastle […]